Objectius en detall

Per assolir aquestes fites hem definit els objectius següents:

 1. Promoure i donar suport a iniciatives i projectes de desenvolupament personal i/o social que permetin als destinataris una bona inserció a la societat i/o una millor convivència, sota el criteri de considerar un valor suprem la persona, promovent la identitat, creativitat i autonomia de les persones o entitats implicades, tractant de complir amb els indicadors de qualitat adequats a cada cas.
 2. Promoure el respecte a la dignitat de la persona i als drets humans. Ens agrada i inspira la nostra actuació, la regla d’or universal: “Voler per a l’altre el bé que voldries per a tu” (i que li faci bé a ell i a la societat).
 3. L’organització d’actes, cursos, conferències, projectes i altres iniciatives que permetin difondre el coneixement del drets, dignitats de les persones i vies d’optimització de les relacions socials. Això ho podrà fer per si sola o amb el suport I/o coordinació d’altres entitats afins.
 4. L’organització de grups de diàleg i debats que permetin aprofundir en la comprensió dels altres i les seves necessitats, sempre fonamentats en el respecte, estima a l’altre i la comunicació pro social. Ecomon aplica aquest estil comunicatiu i de lideratge a la dinàmica interna de la seva organització.
 5. Informar i promoure aquelles activitats que ajudin a la difusió de l’economia solidària, el respecte al medi ambient, l’educació, la pau, la justícia i tots aquells valors recollits en les finalitats de l’associació.
 6. Prestar una especial dedicació a les persones més febles de la societat i que poden estar en una situació de risc i/o exclusió i en general tots aquells que puguin sentir una necessitat material o espiritual que els priva de viure amb plena dignitat.
 7. Promoure la publicació d’articles i llibres i l’elaboració d’estudis que ajudin a l’aprofundiment i difusió dels fins d’Ecomon, dels drets de les persones i de la innovació pro social de la societat.
 8. Informar i estudiar propostes/projectes de desenvolupament i donar-los suport sempre que siguin generadores de riquesa i que aquesta es reinverteixi en la societat, per a la qual cosa farà l’oportú seguiment, control de qualitat i avaluació. En aquest sentit, acceptarà o promourà les donacions per fer-los factibles.
 9. Sensibilitzar el teixit social i difondre la “cultura del donar” i de la solidaritat com a eina i estil d’actuació, per afavorir – en la llibertat – un món més harmònic i just.
 10. Reforçar el convenciment dels seus membres en aquesta línia:
  • Intercanviant articles, publicacions i llibres.
  • Comentant experiències personals o de coneguts.
  • Compartint i comunicant inquietuds i idees.
  • Promoció de xarxes de comunicació i relacions amb entitats similars amb les quals es puguin compartir projectes, recursos i/o coneixements.
 11. Divulgar l’experiència, valors i actuació d’Ecomón:
  • Per canals mediàtics.
  • Amb contactes personals adients i nous socis.
  • Des de la plataforma empresarial.
  • Mitjançant serveis empresarials i / o professionals.
  • Per actes i/o esdeveniments.
 12. Divulgar la cultura del diàleg, de la reciprocitat i actuacions i projectes pro-socials, sota el nom ‘Actuacions i Projectes Comunitaris’, mitjançant acords/convenis amb entitats adients, que sintonitzin amb Ecomon per afinitat i proximitat d’objectius. En aquesta línia, els acords podran consistir en donar suport a projectes comunitaris i d’ampli abast. Així mateix, les entitats amb les quals es col·labori podran aportar rigor i suport científic i tècnic a l’acció d’Ecomon quan calgui, per garantir la sostenibilitat i la qualitat dels mateixos i, a la vegada, enfortir la dimensió social dels projectes i – si s’escau – la formació de líders pro socials.